Firemka OTG
najważniejsze zmiany
w 2019 roku
Progi podatkowe
Brak zmian, dla zapominalskich wwciąż pozostaje atualny opis na stronie Firemka 2017.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2859,00, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 3803,56. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
  • 4765,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
  • 5071,41 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.57. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem.
Koszty używania samochodu osobowego (środka trwałego)
Dotychczas wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, stanowiących środki trwałe w firmie, podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (z zachowaniem zasad ogólnych, wskazujących na konieczność występowania związku ponoszonych wydatków z przychodami podatnika). Brak było regulacji, które ograniczałyby ujmowanie przedmiotowych wydatków w kosztach podatkowych w sytuacji, gdy samochody te są używane do tzw. celów mieszanych (tj. firmowych i np. prywatnych pracowników).

Od 1 stycznia 2019 r., jeśli samochód osobowy (stanowiący środek trwały) będzie wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (tj. do tzw. celów mieszanych), to podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków z tytułu kosztów używania tego samochodu (tj. np. wydatków na zakup paliwa, na naprawy, itd.). Limit ten obejmie także kwotę VAT naliczonego, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.

Ustawodawca wskazał, kiedy będzie się uznawało, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tak będzie generalnie wtedy, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w przepisach ustawy o VAT (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. art. 16 ust. 5f-5g ustawy o PDOP i art. 23 ust. 5f-5g ustawy o PDOF).

Przykład:
Załóżmy, że w styczniu 2019 r. podatnik poniesie wydatki na zakup paliwa do samochodu osobowego (środka trwałego), w kwocie 280 zł netto, plus VAT - 64,40 zł. Podatnik dla celów VAT nie prowadzi ewidencji przebiegu ww. pojazdu, w związku z czym odliczy tylko 50% kwoty VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tego paliwa, tj. kwotę 32,20 zł.

W poprzednim stanie prawnym podatnik mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup paliwa w kwocie 312,20 zł (wartość netto paliwa: 280 zł + niepodlegająca odliczeniu kwota VAT naliczonego: 32,20 zł).

Od nowego roku będzie on mógł ująć w kosztach podatkowych 75% tych wydatków, tj. kwotę 234,15 zł, według wyliczenia: 312,20 zł × 75%. Pozostała kwota, tj. 78,05 zł, według wyliczenia: 312,20 zł - 234,15 zł, nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

Firemka w 2019 roku poszerza zestaw parametrów dla wzorca dokumentu o pole "% W podatku dochodowym", które pozwala określić jaki procent wartości netto dokumentu bierze udział w obliczaniu podatku. Ponadto przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji dodaje do zestawu wzorców nowy, pod nazwą "Faktura kosztu MOTO/2019+", z parametrami odpowiadającymi wymogom ustawy.

UWAGA: należy powstrzymać się od pokusy zmiany limitu odliczenia w dotychczasowym wzorcu kosztu MOTO, bo zmieniłoby to wszystkie dokumenty wprowadzone poprzednio.