Firemka OTG
najważniejsze zmiany
w 2019 roku
UWAGA: Ważne informacje
To dotyczy osób które dokonują obliczeń i rozliczeń podatkowych przy pomocy Firemki i które rejestrowały dokumenty kosztowe uprawniające do częściowego (niepełnego) odliczenia VAT-u. Chodzi tu głównie o koszty związane z zakupem i utrzymaniem samochodu osobowego.

Szablon takiego dokumentu ma w polu % Odliczenie VAT liczbę 50.00, co oznacza odliczenie połowy VAT-u.
Niestety, z trudnych do wyjaśnienia przyczyn jedna z wcześniejszych aktualizacji Firemki mogła samorzutnie zamienić tę wartość na 100.00, co oznacza pełne odliczenie VAT-u i jest oczywiście niepoprawne. Ostatnia aktualizacja Firemki (v1.59) odszukuje szablony tych dokumentów i poprawia je, o ile pozostawiono bez zmian ich pierwotne nazwy, czyli
  • Zakup samochodu osobowego (nabycie środka trwałego)
  • Faktura kosztu 1/2 VAT (dla ubiegłych lat)
  • Faktura kosztu MOTO/2019+ (od 2019 roku)
Jeżeli natomiast zastosowali Państwo inne nazwy, trzeba sprawdzić i ewentualnie poprawić wartości ręcznie.

Trzeba jednak pamiętać, że samo poprawienie szablonów nie wpłynie na wyniki obliczeń podatkowych, które już zostały dokonane.
Należy zatem przejrzeć wydrukowane rejestry zakupów i upewnić się, że dla wspomnianych dokumentów wartość w kolumnie 10 (VAT podlegający odliczeniu) stanowi połowę wartości z kolumny 12 (VAT z faktury). Gdyby tak nie było, należy przeliczyć wszystkie deklaracje podatkowe z danego roku, kolejno od stycznia aż do grudnia dla lat, w których były różnice.

Dodatkowo warto sprawdzić prawidłowość szablonu tego dokumentu dla roku 2019, gdzie w polu % Odliczenie VAT powinno być 50.00, a w polu % W podatku dochodowym - 75.00. Sprawdzenie poprawności w księgach jest w tym przypadku trochę bardziej skomplikowane. Najprościej to zweryfikować na wydruku KPiR, gdzie dla badanego dokumentu ze stawką VAT 23% wartość w kolumnie 13 powinna być równa 67,99% z wartości brutto tego dokumentu. Dla porównania, dokumenty z pełnym odliczeniem VAT mają ten wskaźnik równy 81,30%, a koszty dla samochodu osobowego w ubiegłym roku to 90,65%.
Progi podatkowe
Brak zmian, dla zapominalskich wciąż pozostaje aktualny opis na stronie Firemka 2017.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2859,00, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 3803,56. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
  • 4765,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
  • 5071,41 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.57. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem.
Koszty używania samochodu osobowego (środka trwałego)
Dotychczas wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, stanowiących środki trwałe w firmie, podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości (z zachowaniem zasad ogólnych, wskazujących na konieczność występowania związku ponoszonych wydatków z przychodami podatnika). Brak było regulacji, które ograniczałyby ujmowanie przedmiotowych wydatków w kosztach podatkowych w sytuacji, gdy samochody te są używane do tzw. celów mieszanych (tj. firmowych i np. prywatnych pracowników).

Od 1 stycznia 2019 r., jeśli samochód osobowy (stanowiący środek trwały) będzie wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (tj. do tzw. celów mieszanych), to podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków z tytułu kosztów używania tego samochodu (tj. np. wydatków na zakup paliwa, na naprawy, itd.). Limit ten obejmie także kwotę VAT naliczonego, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.

Ustawodawca wskazał, kiedy będzie się uznawało, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tak będzie generalnie wtedy, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w przepisach ustawy o VAT (obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. art. 16 ust. 5f-5g ustawy o PDOP i art. 23 ust. 5f-5g ustawy o PDOF).

Przykład:
Załóżmy, że w styczniu 2019 r. podatnik poniesie wydatki na zakup paliwa do samochodu osobowego (środka trwałego), w kwocie 280 zł netto, plus VAT - 64,40 zł. Podatnik dla celów VAT nie prowadzi ewidencji przebiegu ww. pojazdu, w związku z czym odliczy tylko 50% kwoty VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup tego paliwa, tj. kwotę 32,20 zł.

W poprzednim stanie prawnym podatnik mógłby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup paliwa w kwocie 312,20 zł (wartość netto paliwa: 280 zł + niepodlegająca odliczeniu kwota VAT naliczonego: 32,20 zł).

Od nowego roku będzie on mógł ująć w kosztach podatkowych 75% tych wydatków, tj. kwotę 234,15 zł, według wyliczenia: 312,20 zł × 75%. Pozostała kwota, tj. 78,05 zł, według wyliczenia: 312,20 zł - 234,15 zł, nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.

Firemka w 2019 roku poszerza zestaw parametrów dla wzorca dokumentu o pole "% W podatku dochodowym", które pozwala określić jaki procent wartości netto dokumentu bierze udział w obliczaniu podatku. Ponadto przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji dodaje do zestawu wzorców nowy, pod nazwą "Faktura kosztu MOTO/2019+", z parametrami odpowiadającymi wymogom ustawy.

UWAGA: należy powstrzymać się od pokusy zmiany limitu odliczenia w dotychczasowym wzorcu kosztu MOTO, bo zmieniłoby to wszystkie dokumenty wprowadzone poprzednio.