Firemka OTG Najważniejsze zmiany w 2021 roku

Dostęp do plików w Firemce 1.70 pod Androidem 11
Opór materii został pokonany i obecnie Firemka drukuje i wysyła dokumenty bez przeszkód pod nową wersją Androida.
Usuwanie niepotrzebnych plików
Dotychczasowa funkcja usuwania starych kopii danych została w wersji 1.70 rozszerzona i obejmuje teraz wszystkie pliki. Można jej użyć np. do skasowania błędnego pliku JPK aby następnie wygenerować poprawioną deklarację składaną po raz pierwszy, a nie korektę.
Wysyłanie pliku pocztą
W wersji 1.70 kliknięcie na ścieżce pokazanej u dołu zakładki Biuro otwiera własne okienko przeglądania plików Firemki, a nie zewnętrzną aplikację, jak dotychczas. Wskazanie pliku pozwoli udostępnić go np. poprzez wysyłkę pocztą e-mail.
Progi podatkowe
Tradycyjnie w nowym roku należy określić skalę podatkową. Przypuszczam, że dochód roczny większości z Państwa zawiera się w przedziale między 13001 a 85528 PLN. a więc skala nie zmieni się w porównaniu z ubiegłoroczną. Jeśli w indywidualnym przypadku dochód wykracza poza ten przedział, należy zgodnie z ustawą samodzielnie wyliczyć i uaktualnić progi podatkowe.

Aby powielić progi z ubiegłego roku, należy:
 • na zakładce Biuro rozwinąć roletę podatkową
 • cofnąć się do grudnia ubiegłego roku
 • w menu Więcej opcji wybrać Skalę podatkową
 • po długim naciśnięciu każdego progu wybrać powielenie na bieżący rok

Skala podatkowa w Firemce opisana jest w następujący sposób:
 •   3089 - 17
 • 85528 - 32
To oznacza, że powyżej kwoty 3089 PLN płacimy 17% podatku, a powyżej 85528 PLN płacimy 32%. Kwota wolna w tym przypadku wynosi 3089.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 3155,40, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 4242,38. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
 • 5259,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
 • 5656,51 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.69. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem.
Generowanie JPK-V7 (M i K)
Od wersji 1.68 działa generowanie plików JPK–V7M łącznie z kodami GTU i kodami Procedur. Wersja 1.69 przynosi możliwość generowania także JPK-V7K.
Aby oznaczyć pojedynczy dokument kodem GTU lub procedury należy dodać stosowny kod (kody) w polu Kody procedur/GTU dokumentu, a jeśli mamy kod GTU przypisany na stałe do towaru lub usługi, to umieszczenie go w polu Kod GTU na karcie magazynowej spowoduje użycie go w JPK dla każdego dokumentu, w którym wystąpił taki towar lub usługa.

Standardowy zestaw danych Klienta nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych w JPK, dlatego trzeba je umieścić w polu notatek własnej firmy:
 • jpk-KodUrzedu=... 
 • jpk-ImiePierwsze=...
 • jpk-Nazwisko=...
 • jpk-DataUrodzenia=...

W przypadku kwartalnego okresu rozliczeń Firemka za pierwsze dwa miesiące kwartału generuje plik JPK‑V7K bez części deklaracyjnej, która jest odpowiednikiem dawnego formularza VAT-7, a tylko z ewidencją transakcji, w trzecim zaś kompletny plik z ewidencją i deklaracją. Proszę pamiętać, że pomimo kwartalnego okresu rozliczeń plik JPK-V7K z ewidencją należy przesyłać co miesiąc.
Do wysłania pliku JPK-V7M lub JPK-V7K, który po wygenerowaniu znajdziemy w katalogu Firemki wskazanym u dołu zakładki Biuro, można się posłużyć Formularzem uproszczonym (udostępnionym przez Ministerstwo Finansów), do którego należy wczytać plik z Firemki i wprowadzić niezbędne modyfikacje. Trzeba uważnie sprawdzić ostateczną zawartość wszystkich rubryk i w razie potrzeby je uzupełnić, ponieważ aplikacja MF usuwa niektóre z nich, jak kwota nadwyżki z poprzedniego miesiąca lub potwierdzenie zapoznania się z przepisami.

Uwaga! Obecny generator JPK jest świeżym dodatkiem i nie został przetestowany we wszystkich możliwych okolicznościach. Proszę bardzo uważnie sprawdzać wszystkie dane przed ich wysłaniem.